Documente necesare pentru
Reatestarea Competentei Profesionale

(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.
(1^1) În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz..

Reatestarea profesională constă în efectuarea unui stagiu practic şi susţinerea unei probe teoretice după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

a) Stagiul practic:
Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.
- are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
- are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
- are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;
- se va efectua în unităţi sanitare stabilite de preşedinţii filialelor OAMGMAMR;
- va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;
- se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;
- evidenţa orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea gazdă (Anexa 11);
- evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1 - 8A1, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor;
- punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
- în caz de nepromovare a stagiului practic, Ia solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

b) Proba teoretică:
- constă în test-grilă cu 40 de întrebări;
- punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
- tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie profesională continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;
- comisia de reatestare elaborează cel puţin 2 variante de test - grilă pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen, din care unul dintre candidaţi va extrage o variantă cu întrebări pentru proba teoretică respectivă;
- testul - grilă se susţine în prezenţa comisiei de reatestare şi va fi corectat şi semnat de către toţi membrii comisiei;
- întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;
- se susţine numai după promovarea stagiului practic;
- în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile."

Documente necesare

  • dosar de plastic
  • cerere solicitare reatestare (Anexa nr. 10)
  • copia actului de identitate
  • copia certificatului de membru, dupa caz
  • taxa pentru reatestarea competentei profesionale
  • certificat de sanatate fizica si psihica
  • documente care sa ateste vechimea in exercitarea profesiei, dupa caz
  • copie diploma de studii de asistent medical

TAXA DE EXAMEN ESTE DE 100 DE LEI

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE

Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - MEDICINĂ GENERALĂ
Descarca Tratat de îngrijiri medicale- Volumul I
Descarca Tratat de îngrijiri medicale - Volumul II
Descarca Tratat de îngrijiri medicale - Volumul III
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - FARMACIE
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE / MOAȘĂ
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - RADIOLOGIE
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - LABORATOR
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - BALNEOFIZIOTERAPIE
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ


METODOLOGIA DE REATESTARE A COMPETENŢEI PROFESIONALE A ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI A ASISTENŢILOR MEDICALI.

Descarca METODOLOGIE REATESTARE.pdf

1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei