In data de 24.11.2008 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 785 Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de  moasa si a profesiei de asistent medical precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) care transpune prevederile Directivei 2005/36 CE a Parlamentului European si Consiliului Privind Recunoasterea Calificarilor Profesionale, precum si prevederile Directivei 2006/100 CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circularii a persoanelor, avand in vedere aderarea Bulgariei si a Romaniei si care abroga Legea 307/2004.

             Termenul de asistent medical generalist desemneaza numai titularii unuia dintre urmatoarele titluri oficiale de calificare: 
a) asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata: 
       - diploma de licenta de asistent medical generalist
b) asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata: 
       - diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata
c) asistent medical generalist cu studii postliceale si medii: 
       - atestat de echivalare de asistent medical generalist, asistent medical de medicina generala; 
       - diploma de absolvire scoala postliceala sanitara in specialitatea: asistent medical medicina generala, asistent medical generalist, eliberata de Ministerul Sanatatii sau Ministerul Invatamantului si Stiintei; 
       - certificat de absolvire scoala postliceala sanitara in specialitatea: asistent medical medicina generala, asistent medical generalist, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale sau Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului; 
       - certificat de competente profesionale eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii sau Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului; 
       - diplome, certificate, alte documente care confera competentele profesionale de asistent medical generalist certificate de unitatea de formare, pentru care titularul si-a inceput formarea anterior datei de 1 ianuarie 2007; 
d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil de ingrijiri generale, eliberate sau, dupa caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist dobandite intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre mentionate. 


             Termenul de moasa desemneaza numai titularii unuia dintre titlurile oficiale de calificare: 
a) moase cu studii superioare de lunga durata: 
       - diploma de licenta de moasa 
b) moase cu studii postliceale: 
       - diploma de absolvire in specialitatea asistent medical obstetrica-ginecologie 
       - certificat de absolvire in specialitatea asistent medical obstetrica-ginecologie 
c) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moasa, eliberate sau, dupa caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in cazul dovezilor de calificare de moasa intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre mentionate.

             Activitatile de asistent de farmacie se exercita in baza titlurilor oficiale de calificare de asistent medical de farmacie, asistent farmacie, tehnician de farmacie, in conformitate cu normele care vor fi elaborate de Ministerul Sanatatii Publice, si se asimileaza profesiei de asistent medical.

            Este nedemn si nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moasa si, respectiv, asistent medical: 
a) asistentul medical generalist, moasa si, respectiv, asistentul medical care au fost condamnati definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei si pentru care nu a intervenit reabilitarea; 
b) asistentul medical generalist, moasa si, respectiv, asistentul medical caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara. (Art. 14 OUG 144/2008).

            Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si, respectiv, asistent medical este incompatibila cu orice actiune de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de asistent medical generalist, moasa si, respectiv, asistent medical sau bunelor moravuri, conform Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical. 
            Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda dreptul de exercitiu al profesiei. 
            In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, asistentul medical generalist, moasa si, respectiv, asistentul medical este obligat sa anunte filiala Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania al carui membru este. 
            La solicitarea asistentului medical generalist, moasei si, respectiv, asistentului medical, la sesizarea oricarei persoane, institutii sau autoritati interesate, presedintele filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania din care face parte persoana aflata in stare de incompatibilitate poate constitui o comisie pentru fiecare caz in parte, alcatuita din 3 membri care, dupa caz, pot fi asistenti medicali generalisti, moase sau asistenti medicali cu grad principal, pentru a constata existenta sau inexistenta starii de incompatibilitate. (Art. 15 OUG 144/2008).

            Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care intrunesc conditiile prevazute la art. 1din OUG 144/2008 exercita profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali, avizat anual. 
            Avizul anual se acorda numai dupa incheierea asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv. 
            Certificatul de membru este insotit de fisa de evidenta elaborata de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. 
            Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania inscrie membrii sai in Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania. (Art. 16 alineatul 1 si 3 OUG 144/2008).

            Se precizeaza ca asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali exercita profesia pe baza certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR avizat anual, aviz care se acorda dupa incheierea Asigurarii de Raspundere Civila Pentru Greseli in Activitatea Profesionala (Art. 40 lit. t OUG 144/2008) si pe baza unor documente.

            Pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor OUG 144/2008, respectiv a HG nr. 1714/2008 pentru aprobarea contractului cadru privind conditiile acordate asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate in anul 2009 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia OAMGMAMR – filiala Muncipiului Bucuresti a incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (CASOPSNAJ) si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (CASMTCT) „minute” cu privire la depunerea dosarelor in vederea incheierii contractelor de asistenta medicala in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 
            Pentru  anul 2009, in materie de documente privind autorizarea exercitarii profesiilor de asistent medical generalist, moasa si asistent medical: 
            A. Se considera documente valide ALP-urile aflate in termen de valabilitate la data depunerii dosarelor in vederea contractarii, acestea urmand a fi preschimbate odata cu expirarea termenului de valabilitate pentru anul in curs. Prin exceptie de la punctul A, ALP-urile valabile pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2009 vor fi preschimbate cu intarziere datorita necesitatii de programare si vor fi vizate provizoriu pentru o perioada de maxim 90 de zile cu stampila prevazuta in modelul anexat prezentei. 
            B. Pentru asistentii medicali care au depus dosar in vederea eliberarii noului certificat de membru al OAMGMAMR in termen, se considera valid, pana la eliberarea formularului propriu-zis, avizul provizoriu, eliberat si completat corect, conform modelului de Aviz anexat prezentei.
            C. Pentru asistentii medicali carora le-a expirat valabilitatea autorizatiei si care nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile mentionate anterior, documentatia depusa in vederea contractarii nu se valideaza.

         In cazul in care un asistent medical generalist, o moasa sau un asistent medical nu isi exercita profesia o perioada mai mare de 5 ani, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania reatesta, la cerere, competenta profesionala a acestuia, in vederea exercitarii profesiei. 
            Metodologia de reatestare a competentei profesionale se stabileste de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. (Art. 18 aliniatul 1 si 2 OUG 144/2008). 

             Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de sex
            La cerere, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pot pensiona anticipat, la varstele prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca indeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege pentru pensia anticipata sau pentru pensia anticipata partiala. 
            Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care au depasit limita de varsta prevazuta pot profesa in continuare in unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru si a avizului anual al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, eliberat pe baza certificatului de sanatate si a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv. 
            In cazul unitatilor sanitare publice care inregistreaza deficit de personal medical, precum si al unitatilor sanitare publice aflate in zone defavorizate, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali isi pot continua activitatea peste varsta de pensionare prevazuta de lege, pana la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cu avizul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice. (Art. 22 alineatul 4,5,6,7 OUG 144/2008).

           Educatia continua se realizeaza de furnizori acreditati, cu avizul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. (Art. 23 OUG 144/2008).           

            In vederea exercitarii profesiei, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali prevazuti la art. 1 OUG 144/2008, stabiliti in Romania, au obligatia sa se inscrie in Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. 
            Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, care se elibereaza la inscrierea in organizatia profesionala. 
            Inscrierea se face la filiala judeteana in a carei raza se afla unitatea la care urmeaza sa isi desfasoare activitatea, filiala judeteana in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta ori, in situatii speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. 
            La inscriere, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali depun juramantul: 


                                                                           "In numele Vietii si al Onoarei, 
                                                                                                 jur 
                                                                        sa imi exercit profesia cu demnitate, 
                                           sa respect fiinta umana si drepturile sale si sa pastrez secretul profesional. 
                          Jur ca nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate,                                                                                       rasa, religie, apartenenta politica sau stare sociala. 
                      Voi pastra respectul deplin pentru viata umana chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele                                                                                               mele medicale contrar legilor umanitatii. 
                                                                   Fac acest juramant in mod solemn si liber!" 


            Depunerea juramantului se mentioneaza in certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. 
            Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care presteaza temporar servicii de ingrijiri de sanatate in Romania, cu respectarea prevederilor alin. (3).( Art. 42 alineatele 1,2,3,4,5,6 OUG 144/2008).

            Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sunt inscrisi in Registrul National Unic al asistentilor medicali generalisti, al moaselor si al asistentilor medicali din Romania. 
            Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania o pot pastra, la cerere, si asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali pensionari. (Art 44. alineatul 1 si 2 OUG 144/2008). 


            Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania au urmatoarele drepturi: 
a) de a alege si de a fi alesi in organele reprezentative ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in conditiile prezentei ordonante de urgenta; 
b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si a filialelor acestuia; 
c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, nationale sau teritoriale, si de a primi informatiile solicitate; 
d) de a participa la actiunile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si de a fi informati despre desfasurarea acestora; 
e) de a participa la programe de perfectionare si la alte forme de educatie continua pentru asistenti medicali generalisti, pentru moase si pentru asistenti medicali; 
f) de a contesta sanctiunile primite, in termen de 30 de zile de la comunicarea lor, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta; 
g) dreptul persoanelor care exercita functii de conducere la nivel teritorial sau national in structurile Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania de a-si rezerva locul de munca pe perioada in care indeplinesc functiile respective; 
h) de a li se acorda, de catre Consiliul national, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare si de excelenta, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, precum si calitatea de membru de onoare; 
i) dreptul membrilor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania alesi in functii de conducere, la nivel national ori teritorial, sau care detin functii de conducere in cadrul structurilor organizatorice ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania de a beneficia de 3 zile libere lunar, platite, pentru indeplinirea atributiilor profesionale la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, precum si a atributiilor conferite de functia de conducere; 
j) de a purta insemnele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. (Art. 45 din OUG 144/2008)

            Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania au urmatoarele obligatii: 
a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile privind exercitarea profesiei si legislatia in domeniul sanatatii; 
b) sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moasa si de asistent medical, ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, precum si regulamentele profesiei si hotararile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania; 
c) sa manifeste un comportament demn in exercitarea profesiei; 
d) sa nu aduca prejudicii reputatiei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical; 
e) sa participe la adunarile generale ale filialelor din care fac parte; 
f) sa apere reputatia si interesele legitime ale asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali; 
g) sa duca la indeplinire hotararile si deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania; 
h) sa rezolve sarcinile incredintate in calitate de membri sau reprezentanti ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania; 
i) sa achite, in termenul stabilit, cotizatia lunara datorata in calitate de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania; 
j) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in filialele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; 
k) sa urmeze formele de educatie continua in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si a mentinerii prestatiei profesionale sigure si eficace; 
l) sa semneze si sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, titlul profesional sau, dupa caz, specialitatea, gradul si codul pe toate documentele care atesta activitatile profesionale executate; 
m) sa respecte drepturile pacientilor. 
            In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia sa efectueze cursuri si alte forme de educatie continua. Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania crediteaza cursurile, programele de educatie continua avizate de Ministerul Sanatatii Publice, precum si alte forme de educatie continua prevazute de lege si stabileste numarul minim de credite anual necesar reautorizarii exercitarii profesiei. 
            Furnizorii de educatie continua a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali se stabilesc de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in colaborare cu Ministerul Sanatatii Publice. 
            Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu realizeaza anual numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania li se poate suspenda dreptul de libera practica, pana la realizarea numarului de credite respectiv. (Art. 46 OUG 144/2008).

            Neplata cotizatiei datorate de membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe o perioada de 6 luni se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru pana la plata cotizatiei datorate. In cazul intarzierii platii cotizatiei peste termenul de 6 luni, se aplica majorari de intarziere in cuantum stabilit prin hotarare a Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, conform prevederilor legale. (Art. 59 alineatul 1 si 2 OUG 144/2008).

            Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali raspund disciplinar pentru nerespectarea legislatiei din domeniul profesiei, a Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.( Art. 62 alineatul 1).

 

            O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt este organizatia care reprezinta interesele profesionale a peste 3.500 asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali din unitatile sanitare de stat si private. 

 
1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei