GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2023

LISTĂ DOSARE ADMISE / RESPINSE

Număr dosar Admis / respins   Număr dosar Admis / respins
01 Admis   40 Admis
02 Admis   41 Admis
03 Admis   42 Admis
04 Admis   43 Admis
05 Admis   44 Admis
06 Admis   45 Admis
07 Admis   46 Admis
08 Admis   47 Admis
09 Admis   48 Admis
10 Admis   49 Admis
11 Admis   50 Admis
12 Admis   51 Admis
13 Admis   52 Admis
14 Admis   53 Admis
15 Admis   54 Admis
16 Admis   55 Admis
17 Admis   56 Admis
18 Admis   57 Admis
19 Admis   58 Admis
20 Admis   59 Admis
21 Admis   60 Admis
22 Admis   61 Admis
23 Admis   62 Admis
24 Admis   63 Admis
25 Admis   64 Admis
26 Admis   65 Admis
27 Admis   66 Admis
28 Admis   67 Admis
29 Admis   68 Admis
30 Admis   69 Admis
31 Admis   70 Admis
32 Admis   71 Admis
33 Admis   72 Admis
34 Admis   73 Admis
35 Admis   74 Admis
36 Admis   75 Admis
37 Admis   76 Admis
38 Admis   77 Admis
39 Admis   78 Admis

Președinte Lungu Carmen

1

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL


(1) La înscriere, candidatul depune un dosar (de carton, cu șină) care conţine următoarele documente:


a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie (TIPIZAT);

b) copia actului de identitate valabil până la data susţinerii examenului;

c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberate/eliberat de una dintre instituţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a). La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (3), candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

f) adeverinţă (TIPIZAT – DESCARCĂ MODELUL DE ADEVERINȚĂ) eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

- 1.(i) experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

- 2.(ii) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (2);

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

Taxa de înscriere este de 150 lei și se achită în contul de mai jos (se specifică: Taxă examen grad principal 2023):

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ
COD FISCAL 15480772
CONT RO39CECENT0137RON0112443
DESCHIS LA CEC BANK SA SUCURSALA PIATRA NEAMȚ


(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 1 – 15 septembrie 2023, la sediul OAMGMAMR filiala Neamț din Piatra Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter.

Program primire dosare:
LUNI – VINERI
08.00 – 14.00


1

GRAD PRINCIPAL
SESIUNEA 28 SEPTEMBRIE 2023
CONDIȚII ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR !


Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali din 7 sept. 2018 cu modificările și completările ulterioare,

1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau sunt absolvenţi cu diplomă/certificat de absolvire/licenţă sau document echivalent ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ: - liceu sanitar; - şcoală postliceală sanitară; - colegiu medical universitar; - facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe;

b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului;

b1) în sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

b2) exercitarea profesiei în regim de voluntariat se va lua în calcul la stabilirea experienţei profesionale prevăzute la lit. b) pe o perioadă de maximum 12 luni, dacă asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu normă întreagă sau fracţie de normă, în domeniul titlului de calificare şi al studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

c) au achitat suma de participare la examen.

2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, pot participa şi asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali de pediatrie, asistenţii medicali de farmacie, asistenţii medicali de laborator şi asistenţii medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică, de farmacie.

3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii

1

Examenul de grad principal sesiunea 2023
se desfăşoară după cum urmează:

1-15 Septembrie 2023 - perioada de înscriere a dosarelor

28 Septembrie 2023
- data desfășurării examenului pentru toate specialitățile

Alte informații privind organizarea acestuia se vor publica conform metodologiei de organizare a examenului aprobată prin Ord. MS nr. 1137/2018 cu modificările și completările ulterioare și a calendarului de examen.

1

Tematica și bibliografia examenului de grad principal
pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali,
surori medicale și oficianți medicali
Sesiunea 2023

1Asistență medicală generală
Descarca Tratat de îngrijiri medicale- Volumul I
Descarca Tratat de îngrijiri medicale - Volumul II
Descarca Tratat de îngrijiri medicale - Volumul III

1Asistent medical de obstetrica - ginecologie / Moasa
1Asistent medical de radiologie
1Asistent medical de laborator
1Asistent medical de farmacie
1Asistent medical de igiena si sanatate publica
1Asistent medical de balneofizioterapie
1Asistent medical de nutritie si dietetica
1Asistent medico-social
1Asistent medical de stomatologie / asistență dentară
1Asistent medical igienist de cabinet stomatologic

1

 
1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei