GENERALITATI ORGANIZATIE

Prezentarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din Romania, Filiala Neamţ

3 mai mult

JURNALUL
ASISTENTILOR MEDICALI

jurnalulasistentilormedicali.ro

facebook OAMGMAMR filiala Neamt

facebook Jurnalul Asistentilor Medical

Consiliul Judeţean

Biroul Executiv

2
Comisia de Etică si Deontologie

GRAD PRINCIPAL
sesiunea 5 septembrie 2024

CONDIȚII ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2024, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

II. Documente necesare înscrierii:

La înscriere candidatul depune un dosar de carton cu șină, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;

b) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

f) adeverinţă (vezi modelul aici) eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

• experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

• La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, pot participa şi asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali de pediatrie, asistenţii medicali de farmacie, asistenţii medicali de laborator şi asistenţii medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică, de farmacie.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.
Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Pe coperta dosarului (de carton, cu șină) de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

III. Examenul se va susține în data de 05.09.2024, pentru toate specialitățile.

IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 15-31.07.2024, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.


ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ
COD FISCAL 15480772
CONT IBAN RO46BREL0002002481660100
DESCHIS LA LIBRA BANK PIATRA NEAMȚ


Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2024”

Dosarele de înscriere se depun în perioada 15 – 31 iulie 2024,
la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț
din bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter, Piatra Neamț

Program primire dosare:
LUNI: 08.00 - 14.00
MARTI: 08.00 - 17.30
MIERCURI: 08.00 - 14.00
JOI: 08.00 - 14.00

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografie-grad-principal-2024/

1

Tematica și bibliografia examenului de grad principal
Sesiunea 2024

1Asistență medicală generală
Descarca Tratat de îngrijiri medicale- Volumul I
Descarca Tratat de îngrijiri medicale - Volumul II
Descarca Tratat de îngrijiri medicale - Volumul III

1Asistent medical de obstetrica - ginecologie / Moasa
1Asistent medical de radiologie
1Asistent medical de laborator
1Asistent medical de farmacie
1Asistent medical de igiena si sanatate publica
1Asistent medical de balneofizioterapie
1Asistent medical de nutritie si dietetica
1Asistent medico-social
1Asistent medical de stomatologie / asistență dentară
1Asistent medical igienist de cabinet stomatologic

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă informăm că aveți posibilitatea de a ne trimite cererile (tipizat) de eliberarea adeverinței pentru întocmirea parafei profesionale și pe adresa de email nt-secretariat@oamr.ro.

Puteți descărca cererea de pe https://oammr-neamt.ro/pdf/Cerere

Președinte O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț
CARMEN LUNGU

1

HOTĂRÂRE privind parafa profesională pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 972/26.X.2023

HOTĂRÂRE privind parafa profesională pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 972/26.X.2023

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 12 octombrie 2023, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical au obligația să semneze și să aplice parafa pe toate documentele care atestă activitățile profesionale executate, entru asumarea răspunderii individuale și probarea responsabilității profesionale.

Art. 2. — (1) Parafa profesională cuprinde următoarele elemente:
a) numele și prenumele, după caz, ale asistentului medical generalist, ale moașei sau ale asistentului medical care exercită profesia în regim salarial și/sau independent;
b) titlul profesional sau, după caz, specialitatea;
c) gradul profesional;
d) codul de identificare profesională care este un cod unic, format din 6 cifre, generat din Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România (RNU) și care se păstrează pe parcursul întregii cariere profesionale, indiferent de modificările ce intervin în statusul profesional.
(2) Modelul parafei profesionale este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. — Datele ce vor fi înscrise în cuprinsul parafei vor fi obținute de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali în urma unei cereri adresate filialei județene/municipiului București ai cărei membri sunt, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. — După verificarea datelor și aprobarea cererii, filiala județeană/municipiului București eliberează o adeverință, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care va cuprinde toate elementele menționate la art. 2 alin. (1), în baza căreia asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali își vor confecționa parafa.

Art. 5. — (1) Membrii Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) au obligația de a înștiința filiala județeană/municipiului București a OAMGMAMR cu privire la intervenirea oricăreia dintre următoarele situații și de a solicita eliberarea unei noi adeverințe în vederea schimbării parafei:
a) modificări ale datelor profesionale sau personale;
b) pierderea;
c) furtul;
d) deteriorarea parafei.
(2) În cazul în care intervine una dintre situațiile menționate la alin. (1) lit. b) sau c), membrii OAMGMAMR vor atașa cererii și anunțul publicat într-un ziar local cu privire la pierderea sau furtul parafei.

Art. 6. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
Mircea Timofte

Cererea privind eliberarea adeverinței pentru întocmirea parafei profesionale, se depune personal de către titular, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț, din Piatra Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter.

CERERILE SE DEPUN PERSONAL, DOAR DE CĂTRE ASISTENȚII MEDICALI CARE PROFESEAZĂ (contract individual de muncă, voluntariat, PFI)

Descarcă cererea

Programul de activitate cu publicul:

Luni 08:00-14:00
Marți 08:00-17:30
Miercuri 08:00-14:00
Joi 08:00-14:00

1

HOTĂRÂREA NR.20 /30.08.2023
privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim salarial, independent sau de voluntariat

Art.1
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civi lă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi membrilor asociaţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.2 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspu n dere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

1

În atenția asistenților medicali!!!

Vă informăm că și anul acesta cursurile se vor desfășura preponderent în mediul virtual, GRATUIT.

Vă recomandăm să folosiți platforma de cursuri https://emc.oamr.ro/login/index.php în vederea realizării creditelor necesare pentru anul 2022. La finalizarea cursului, vă recomandăm să tipăriți certificatele de absolvire pe care le veți prezenta la reavizare.

Atenție! Nu faceți aceleași cursuri pe care le-ați făcut anul trecut!

În cazul în care vom avea oferte de curs cu participare la sală, vă vom anunța în timp util.

Vă recomandăm să respectați strict instrucțiunile de creare cont (notați-vă adresa de email și parola pentru a nu le uita) și vă informăm că aveți la dispoziție adresa de email suportemcoamr@gmail.com precum si https://emc.oamr.ro/suport/ pentru probleme tehnice (nu sunați la numerele filialei Neamț a O.A.M.G.M.A.M.R. pentru că platforma nu este a noastră, ci a sediului central).

1 Instructiuni de conectare OAMGMAMR
1 Ghid de utilizare a platformei de cursuri online

1 Suport tehnic

1

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

  În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate  de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

  În acest sens:

  -până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun  la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

  -în perioada 16-31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

  -începând cu data de 4.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

4

CURSURI ONLINE

1 Platforma cursuri online
1 Instructiuni de conectare
1 Ghid de utilizare

1 Suport tehnic

1
1

GRAD PRINCIPAL 2024

2

Tematica si bibliografia
Condiții de înscriere
Model adeverință

1
1

REAVIZARE 2023

2

Tematica și bibliografia
Model adeverinta

1 Anunț examen de Grad Principal


1
1

TIPIZATE O.A.M.G.M.A.M.R.

2

Documente necesare pentru înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamţ.

1

1 Documente necesare în vederea obţinerii duplicatului la Certificatul de Membru.

1

1 Documente necesare pentru Reavizare.

1

1 Documente necesare pentru Reatestarea Competentei Profesionale.

1
1

EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

1 Norme de creditare.
1 Cerere EMC - Curs.
1 Cerere EMC -Manifestari Simpozioane.
1 Chestionar de evaluare finala a formatorului - cursului EMC.
1 Fisa publicatiei.
1 Proces-verbal.
1 Anexa 6.
1 Anexa 7.


1

2

1


RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE
ÎN ROMÂNIA

1 Detalii

1

1 Cerere tip

1 Model adeverinta angajator

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU
SE CERE experienta profesionala

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist- pentru care SE CERE experienta profesionala

1 Alte titluri de calificare de asistent medical

1 Titlul de calificare Moasa- pentru care NU
SE CERE experienta profesionala

1 Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie pentru care SE CERE experienta profesionala


1

ANUNȚURI

2

6 mai mult

1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei