Prezentarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din Romania, Filiala Neamţ

3 mai mult

Login

Inregistrati-va

Consiliul Judeţean

Biroul Executiv

2
Comisia de Etică si Deontologie

OAMGMAMR anunță organizarea și desfășurarea examenului de grad principal
pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali,
sesiunea 2016.

Înscrierile la examenul de grad principal sesiunea 2016 se fac în perioada  19 octombrie  – 7 noiembrie 2016 pentru toate specialitățile.
Dosarele se depun la sediul filialei Neamț a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, între orele 08.00 – 14.00.

Cuantumul sumei de participare la examen este de 120 lei / participant.
Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK – sucursala MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa:
SUMA DE PARTICIPARE EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2016


1

Vă facem cunoscut că examenul de grad principal - sesiunea 2016,
se va desfăşura după cum urmează:

-Asistenţi medicali generalişti - în data de 17.11.2016;

-Asistenţi medicali (alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti) - în data de 18.11.2016;

metodologie grad principal 2016.pdf
cerere de inscriere grad principal 2016.pdf


1

Va punem la dispoziție tematica și bibliografia de examen:

Asistent medical generalist
Asistent medical de Obstetrica - ginecologie / Moasa
Asistent medical de Balneofizioterapie
Asistent medical de Farmacie
Asistent medical de Igiena si Sanatate Publica
Asistent medical Igienist de cabinet stomatologic
Asistent medical de Stomatologie
Asistent medical de Laborator
Asistent medico-social
Asistent medical de Nutritie si dietetica
Asistent medical de Radiologie

1

Condiții pentru înscrierea la Examenul de Grad Principal

IV. Înscrierea candidaţilor
Art. 19
(1) La examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale și oficianţi medicali, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
- liceu sanitar;
- şcoală postliceală sanitară;
- colegiu medical universitar;
- facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe;
b) fac dovada unei experiențe profesionale cumulată de minim 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă și cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză. Biroul executiv al O.A.M.G.M.A.M.R poate aproba, prin decizie, derogarea de la condiția de durată a experienței profesionale menționată;
c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa și asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani anteriori datei de susținere a examenului, în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică;

1

Ce conține dosarul de înscriere la Examenul de Grad Principal

Art.20
(1) La înscriere, candidatul depune un dosar de carton cu sina, care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact; - descarca cererea de inscriere -
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) în cazurile prevăzute la art.19 alin.(3) candidatul va depune copia diplomei obținută în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
- experiența profesională cumulată de minim 5 ani la data susținerii la examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
- condițiile de încadrare și de durată precizate pentru situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2).
g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune Contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

Asociatia de Podiatrie va anunta organizarea cursurilor de podiatrie cu tema Ingrijirea Piciorului Diabetic.
Asociatia de Podiatrie ofera 50 de taxe de membru gratuite. Mai jos puteti citi despre acest lucru!

http://www.sfin.ro/actualitate/comunicate-de-presa/asociatia-de-podiatrie-ofera-50-de-inscrieri-gratuite-pentru-noi-membri-nu-ratati-primul-curs-de-podiatrie-din-romania/

Pentru inscrieri folositi linkul de mai jos!
https://www.podiatrie.ro/ro-ro/cursuri/ingrijirea_piciorului_diabetic


1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

Pentru încadrarea în corpul agenţilor de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs 91 posturi vacante de asistent medical generalist, asistent medical igienă, asistent medical stomatologie, asistent medical farmacie şi asistent medical radiologie în unităţile subordonate.

Documentele originale pot fi consultate accesând pagina web
http://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, telefon 021/2086150 int. 27474.

1

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR
OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA

     Mai multe informatii si documentele necesare le puteti gasi aici.

1

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

  În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate  de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

  În acest sens:

 
-până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun  la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

  -în perioada 16-31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

  -începând cu data de 4.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI
care au absolvit examenul pentru obținerea specializărilor
Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă și Sănătate publică,
Nutriție și dietetică, Radiologie-imagistică medicală!

Asistentii Medicali care au absolvit programul de specializare, pot ridica adeverintele de absolvire de la sediul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania filiala Neamt, bd. Traian nr. 1, policlinica Piatra Neamt, etaj 1, camera 124.
Adeverinta se elibereaza titularului pe baza prezentării documentului de identitate sau persoanei împuternicite pe baza împuternicirii (nelegalizată), însoțit de copie după cartea de identitate atât a titularului cât și a persoanei împuternicite.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!

Stimați colegi, în baza Hotărârii nr. 5 / 21.03.2014, privind aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, vă reamintim obligativitatea realizării creditelor pe anul în curs, credite necesare avizării anuale (30 de credite).

Din cele 30 de credite anuale, cel puțin jumătate (15 credite) trebuie obligatoriu să fie realizate din CURSURI (Atenție! Nu confundați cu simpozioanele, conferințele sau congresele!). Dacă ați acumulat mai multe credite, pentru avizarea anuală, din simpozioane, conferințe sau congrese, acestea nu compensează nevoia celor 15 credite obligatorii din CURSURI. Nu ne dorim ca, la sfârșitul de an să avem ’’ambuteiaje’’ în vederea realizării creditelor. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț v-a pus la dispoziție o listă de cursuri pe care le puteți urma în vederea realizării creditelor obligatorii.

De asemenea, vă rugăm să vă ridicați, de la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, sau de la coordonatorii zonali, toate certificatele de participare la cursuri / manifestări științifice, certificate ce s-au dovedit a fi atât de utile.


PRESEDINTE OAMGMAMR FILIALA NEAMT
SIRBU PUIU

1

2

1

2


1

2

Documente necesare pentru înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamţ.

1

1 Documente necesare în vederea obţinerii duplicatului la Certificatul de Membru.

1

1 Documente necesare pentru Reavizare.

1

2 Documente necesare pentru Reatestarea Competentei Profesionale.

1

1 Adeverinţă pentru Străinătate.

1

Educaţie Medicală Continuă

1 Norme de creditare.
1
Cerere EMC - Curs.
1 Cerere EMC -Manifestari Simpozioane.
1 Chestionar de evaluare finala a formatorului - cursului EMC.
1 Fisa publicatiei.
1 Proces-verbal.
1 Anexa 6.
1 Anexa 7.


1

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE
ÎN ROMÂNIA

1 Detalii

1

1 Cerere tip

1 Model adeverinta angajator

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienta profesionala

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist- pentru care SE CERE experienta profesionala

1 Alte titluri de calificare de asistent medical

1 Titlul de calificare Moasa- pentru care NU se cere experienta profesionala

1 Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experienta profesionala


1

2

 

6 mai mult

1

1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei